กรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

 
วันที 14.12.2560

ชื่อ หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ตำแหน่งการทำงาน

- ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) กระทรวงแรงงาน
- รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นักบริหาร ระดับต้น)
- ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน (อำนวยการ ระดังสูง) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ผู้อำนวยการสถายันฯ ภาค 3 ชลบุรี (นวก.ฝึกอาชีพ 9 บส.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาการศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ (นวก.ฝึกอาชีพ 8 บก.)
- ผู้อำนวยการกองประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีและเด็ก (จบ.ฝึกอาชีพ 8) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

กลับหน้าหลักข่าวสารโปรโมชั่น
หัวข้อต่อไป