องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้ประสบความ สำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงอุตสาหกรรม โดยใช้แทคโนโลยี และกรรมวิธีผลิตที่ดี (GMP) และระบบคุณภาพ ISO 9002 รวมทั้งมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ อย่างไรก็ดี ปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2538 องค์การเภสัชกรรมจึงได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสมุนไพรไทยให้แพร่ หลายยิ่งขึ้น โดยการร่วมทุนกับภาคเอกชนจัดตั้ง บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด พร้อมกับก่อสร้างโรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมวังจุฬา อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มผลิตยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2541 เป็นต้นมา โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากองค์การเภสัชกรรม ซึ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2542 โรงงาน สามารถผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้จำนวน 22 รายการ และมีแผนการเพิ่มจำนวนรายการให้มากขึ้นตามความต้องการของตลาดในอนาคต ผลิตภัณฑ์ทุกรายการได้รับการควบคุมและรับรองคุณภาพโดยสถาบันวิจัย และพัฒนาขององค์การเภสัชกรรมในระดับที่คล้ายคลึงกับการผลิต และควบคุมคุณภาพยาแผนปัจจุบัน

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด กับ มาตรฐานสากล
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา
(Good Manufacturing Practice:GMP) *1

???หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) คือ? ข้อกำหนด ระเบียบ? แบบแผน? และวิธีปฏิบัติที่นำมาใช้ในการผลิตที่ดีและได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน? ซึ่งครอบคลุมถึง? สถานที่ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร บุคลากร วัสดุ เอกสารต่าง ๆ? และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตทุกขั้นตอน? ตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้าในสถานที่ผลิต?? ผ่านขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ และการตรวจสอบคุณภาพ? การบรรจุ? การเข้าหีบห่อ? ตลอดจนการจัดเก็บ?? จนได้เป็นสินค้าสำเร็จรูปและออกจำหน่าย แก่ประชาชน GMP มีหลักการผลิตยาด้วยความมั่นใจว่า ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดไว้?? เรียกว่า?? " ผลิตอย่างมีคุณภาพที่ตรวจสอบได้" หรือ "Quality that must? be built-in and tested " สำหรับสินค้ายา? คุณภาพ? หมายถึง ยาสำเร็จรูปที่มีปริมาณตัวยา? รูปแบบ? การปลดปล่อยตัวยา? ความคงสภาพ? ประสิทธิผลการรักษา ฯลฯ? ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผู้ประกอบการผลิตยา จะต้องทำได้ตามนั้นทุกครั้ง? ซึ่งน่าจะเป็นมาตรฐานที่กำหนดมากกว่าจะเรียกเป็นคุณภาพ???? แต่คุณภาพตัวยาตามความเข้าใจของประชาชนหมายถึง? ยารักษาโรคให้หายได้?? ขณะที่แพทย์ อย. และหน่วยงานจัดซื้อจะใช้ GMP เป็นสื่อกลางแสดงถึงซึ่งคุณภาพมาตรฐานของยาที่ผลิตได้

ข้อมูลอ้างอิง *1 คณะกรรมการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบยาของประเทศไทย ?ระบบยาของประเทศไทย? 2545 หน้า? 475-477