บทความประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

 
วันที 17.01.2561

       

         กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี และเกษตรกร ทำข้อตกลงปลูกสมุนไพรแบบอินทรีย์ ในปี 2561 เพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรโดยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิต รักษาสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภค สามารถแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำได้โดยปลูกพืชแบบผสมผสานที่ให้ผลผลิตสูงและจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดได้หลากหลายมากขึ้น

กลับหน้าหลักข่าวสารโปรโมชั่น
หัวข้อต่อไป