ประวัติประธานคณะกรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

 
วันที 15.08.2566

ชื่อ นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุข แพทยสภา
Master of Public Health (MPH), Institute of Tropical Medicine, Belgium
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทยสภา
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา

ตำแหน่งการทำงาน

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ดูแลเขตสุขภาพที่ ๑๑ ภาคใต้ตอนบน)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กลับหน้าหลักข่าวสารโปรโมชั่น
หัวข้อต่อไป