1. องค์การเภสัชกรรม
2. บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด(มหาชน)
3. นายอุทัย สุดสุข
4. บริษัท ที.เอ็น.พี.เฮลท์แคร์ จำกัด
5. นายวินัย วีรภุชงค์
6. นายภากร มกรานนท์
7. บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จำกัด
8. นายพรชัย ชาญวนิชวงศ์
9. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด(มหาชน)
11. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน)
12. บริษัท บางกอกรับเบอร์จำกัด(มหาชน)
13. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
14. นายปรากรม วุฒิพงค์
15. นางพัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
16. นางสาว สายทิพย์ จีระวงศ์อร่าม
17. นางสุขุมล ศิริมงคลเกษม
18. บริษัท สมิติเวช จำกัด(มหาชน)
19. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
21. ภ.ก สักก์สีห์ คุณวิภูศิลกุล
22. นาย จารุวัฒน์ ประวีณวงศ์วุฒิ

*ข้อมูล ณ.วันที่ 28 เมษายน 2560*