1. ผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพภายใต้การวิจัย และพัฒนาสูตรตำรับโดยองค์การเภสัชกรรม
2. ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ และวิจัยยาสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3. ดำเนินการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้องค์การเภสัชกรรม

และผู้แทนจำหน่ายทั่วไป
4. มุ่งเน้นพัฒนายาสมุนไพรให้อยู่ในรูปของสารสกัด เพื่อนำไปทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็น เคมีสังเคราะห์

THP COMPANY VALUES

Accountability       : มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน 
                                ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมโดยรวม
Customer Delight  : ตอบสนองความต้องการลูกค้า ให้ลูกค้าทั้งภายใน   
                                 และ ภายนอกองค์กร มีความพึงพอใจเสมอ
Challenge                 : พัฒนาตนเอง และ งานที่ทำอยู่ให้มีความก้าวหน้า  
                                ตลอดเวลา
Integrity                   : มีความซื่อตรง และ ไว้วางใจได้