วัตถุประสงค์ของบริษัท

1. เพื่อสนองนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านสาธารณสุข
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยาสมุนไพร ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเสริมราย ได้ ให้กับเกษตรกร
3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรสมุนไพร และให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ มากขึ้น

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการผลิตยาสมุนไพร ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ดี (GMP) และได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงสุด

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นองค์กรที่ดี ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพและมาตราฐานต่างๆมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตราฐานสากล